TERMES I CONDICIONS D'ÚS WEB

Els presents termes i condicions de Ús, i Política de Privadesa, regulen l'ús segons la llei 34/2002, actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic dels, LLOCS WEB: https://nexespilates.com/ https://nexespilatesfranquicia.com, de la qual, NEXES MES QUE PILATES, SL, des d'ara, NEXES, amb TIN: B-67114686,  amb Domicili a: LA VOLTA, 3, 1r, Codi postal: 08150, Localitat: PARETS DEL VALLES,  Província: BARCELONA,  és titular.

 1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB:

A través dels LLOCS WEB, nexespilates.com/ nexespilatesfranquícia.com,   de la qual és titular i administrador, NEXES, de l'activitat de comercialització i venda en línia de productes i màquines per a l'entrenament de la modalitat Pilates, amb serveis de formació i el suport per obtenir una franquícia de, Nexes Pilates.

1.1. PUBLICITAT A LA WEB:

Les Webs: nexespilates.com/ nexespilatesfranquícia.com, podran albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que la informació que exposen en aquests webs compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables, NEXES, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. DISPONIBILITAT DE LA WEB:

L'administrador de les pàgines web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els USUARIS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per l'administrador de les pàgines web com, errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS, no sigui adequada per realitzar la gestió de les vendes sol·licitades.

Per al cas que la gestió de la compra no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar el procés de registre, després d'haver realitzat la gestió al formulari de venda, el USUARI, serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total del procés.

 1. SEGURETAT WEB:

Els LLOCS WEB: nexespilates.com/ nexespilatesfranquícia.com, disposen de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu del USUARI, i el de l' WEB SITIO, d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol, TLS, “Transport Layer Security”, que es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privadesa i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació , comunament internet, que garanteix que la informació transmesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra de la qual es garanteix:

 1. Que el USUARI, està comunicant les dades al centre servidor de l'administrador de les pàgines web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entri el USUARI, i el centre servidor de l'administrador de les pàgines web les dades es transmeten xifrades, evitant-ne la possible lectura o manipulació per tercers.
 3. ACCÉS I ESTADA A LA WEB:

4.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS:

Els USUARIS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació dels LLOCS WEB mentre hi naveguin així, com després d'haver-hi accedit.

Com a conseqüència d'això, els USUARIS, són els únics responsables davant de l'administrador de les pàgines web i tercers de:

1.- Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document de qualsevol contingut dels LLOCS WEB, elaborat o no per l'administrador de les pàgines web publicat sota el nom de forma oficial.

2.- Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els LLOCS WEB, o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de les pàgines web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés als LLOCS WEB a USUARIS, que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen al present document.

L'administrador de les pàgines web informa que no garanteix:

a).- Que laccés als LLOCS WEB, i/oa les web denllaç sigui ininterromput i lliure derror.

b).- Que el contingut o programari a què els USUARIS, accedeixin a través de la web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic o, causi un altre tipus de mal.

c).- L'aprofitament de la informació o contingut dels LLOCS WEB, o webs d'enllaç que els USUARIS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

 1. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS:

L'administrador de les pàgines web es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració dels LLOCS WEB, així com els presents termes i condicions dús.

Per això, l'administrador de les pàgines web recomana al USUARI llegir atentament les condicions i els termes d'ús cada vegada que accedeixi als LLOCS WEB, nexespilates.com/ nexespilatesfranquícia.com.

Els USUARIS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer.

 1. LA NOSTRA RESPONSABILITAT WEB:

L'administrador de les pàgines web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

1.- De la utilització que els USUARIS, puguin fer dels LLOCS WEB o webs denllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

2.- Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca i localització dels continguts i/o accés als LLOCS WEB,  dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que disposi els LLOCS WEB.

3.- Dels continguts d'aquelles pàgines a què els USUARIS, puguin accedir des d'enllaços inclosos als LLOCS WEB, ja siguin autoritzats o no.

L'administrador de les pàgines web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

un -. Errors o retards a l'accés als LLOCS WEB, per part del USUARI, en el moment d'introduir les vostres dades al formulari de registre, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la compra o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de ladministrador de les pàgines web.

b. - Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis dels llocs web estiguin constantment operatius.

c.- Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del USUARI.

d.- De la no operativitat o problemes a l'adreça electrònica facilitada pel USUARI, per a l'enviament de la confirmació de les compres fetes.

En tot cas, l'administrador de les pàgines web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al USUARI, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de les pàgines web té dret a realitzar campanyes promocionals per promoure el registre de nous usuaris al servei online.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L'administrador de les pàgines web té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d'aquestes pàgines i WEB SITIO, i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu.

S'adverteix als USUARIS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 de el Parlament Europeu i de Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital.

Sense perjudici de l'anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

L'administrador de les pàgines web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB: nexespilates.com/nexespilatesfranquícia.com.

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se'n citi o es faci referència a la font, i l'usuari és l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Aquests termes i condicions dús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se'n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de MOLLET DEL VALLES,  partit judicial de, PARETS DEL VALLS, ciutat origen de l'entitat, NEX, propietària del WEB SITIO llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

8.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

Per la Llei 7/2017, al seu Article, 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, i el Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, al seu Article, 5.1, que consta allò relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (feu clic aquí).

 

 1. NUL·LITAT:

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat dels presents termes i condicions.

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Els USUARIS es comprometen a navegar pels LLOCS WEB ia utilitzar els continguts de bona fe.

En compliment del que estableix el RGPD-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, la LSSI-34/2002, i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, us informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent al LLOC WEB: nexespilates.com/nexespilatesfranquícia.com, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, titularitat de NEXES, Responsable del Tractament i/o administrador de les pàgines web.

Les dades dels USUARIS, seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l'administrador de les pàgines web.

Per la mera visita al WEB SITIO, els USUARIS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de les pàgines web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que us sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per als fins indicats. L'administrador de les pàgines web presumeix que les dades han estat introduïdes pel titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de les nostres webs estaran supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat les Condicions d'ús i Política de privadesa.

D'acord amb allò establert a la Llei 34/2002, amb l'actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà amb l'acceptació d'aquestes condicions d'ús mitjançant un check box al peu del formulari o pàgina web.

Per tant, el USUARI és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

NEXES, informa de la possibilitat d'exercir els drets d' accés, Que permet l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificacióoposició, supressió, limitació,   y portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció a la direcció de l'administrador dels LLOCS WEB, o al Correu electrònic, info@nexespilates.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat.

Podran presentar reclamació davant de l'Autoritat de Control, AEPD.

Aquestes clàusules estan realitzades per GRUP QUALIA, per la qual cosa se us atorga un certificat en format d'imatge digital perquè pugui exposar-lo al seu lloc web.

Actualització: 25/04/2024.